Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter

Danscentrum Sveriges pressmeddelande 4 november, 2022

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst).

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst avser därför att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot en rabatterad medlemsavgift. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar.

”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.” / Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige

”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt föravgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.” / Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum.

”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.” / Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film

Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.” / Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

KONTAKT:

Maria Rydén, ordförande Danscentrum Sverige, maria.ryden@danscentrum.se, 0725-24 99 86

Lena Gustavsson, nationell verksamhetsledare, Teatercentrum, lena.gustafsson@teatercentrum.se, 0707-17 87 30

Annika af Trolle, kommunikationschef, Svensk Scenkonst, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se, 0704-20 27 75

Läs mer om: Exempel på avgift till Svensk Scenkonst respektive kostnad för TRS

Extrainsatt årsmöte Danscentrum Sverige

I och med att Danscentrum Sverige tecknar samarbetsavtal med Svensk Scenkonst upphör Danscentrum Sverige att vara kollektivavtalspart till fackförbundet Scen och Film. Det innebär att Danscentrum Sveriges stadgar behöver revideras för att vara korrekta.

Danscentrums extra årsmötet äger rum via Zoom, fredagen den 16 december kl. 10.00-12.00.

Danscentrums fyra medlemsorganisationer kommer att skicka ombud.

/

Information om dubbelanslutningen från Svensk Scenkonst

21 november, 2022

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst fördjupar samarbetet för att stärka den fria scenkonsten. Därmed säkerställs en fortsatt omställningsförsäkring för medarbetarna och de tre organisationerna kan ge stöd till verksamheterna utifrån sina olika kompetenser. Det är också en viktig kulturpolitisk markering att alla delar av den professionella scenkonsten samlas och samverkar.

Svensk Scenkonst avser att teckna dubbelanslutningsavtal med Danscentrum Sverige och Teatercentrum som gör det möjligt för centrumbildningarnas medlemmar att från och med januari 2023 även bli medlemmar i Svensk Scenkonst.

Bakgrunden är att flertalet scenkonstarbetsgivare som står utanför Svensk Scenkonst kommer att få kraftigt höjda premier till Trygghetsrådet TRS från årsskiftet på grund av det nya omställningsavtalet med PTK. Kostnadsökningen bedöms bli mycket problematiskt för de fria aktörerna och det finns stor risk att många av dessa arbetsgivare tvingas till avtalslösningar utan omställningsförsäkring. Medlemskap i Svensk Scenkonst innebär halverad premiekostnad till Trygghetsrådet TRS jämfört med att stå utanför.

Svensk Scenkonsts styrelse och kansli ser positivt på att samla fler aktörer och därmed stärka branschen som helhet. Genom dubbelanslutning för den fria sektorn kan arbetsgivarfrågorna samordnas för scenkonsten som helhet, samtidigt som det blir en tydlig kulturpolitisk markering att scenkonstens alla delar arbetar tillsammans.

Dubbelanslutningen innebär att Danscentrum Sverige och Teatercentrum kan fortsätta sitt viktiga arbete som intresseorganisationer för fri professionell dans respektive teater. Båda centrumbildningarna bedriver omfattande verksamhet för sina medlemmar med relativt små resurser. I uppgifterna ingår bland mycket annat att bevaka den fria sektorns kulturpolitiska intressen, medlemsrådgivning, utbildning, förmedling och främjandeverksamhet.

Svensk Scenkonsts styrelse har föreslagit en rabatterad medlemsavgift för fria aktörer som är medlemmar i Danscentrum eller Teatercentrum. Den nya avgiftsnivån kommer att fastställas vid en extra stämma den 13 december i Stockholm.