top of page

KALLELSE Årsmöte Danscentrum Sthlm

Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte den 25 mars 2024. Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året.

KALLELSE Årsmöte Danscentrum Sthlm
KALLELSE Årsmöte Danscentrum Sthlm

-

25 mars 2024 17:00 – 18:30

Zoom

-

Danscentrum Stockholm - Årsmöte 

Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte den 25 mars 2024. Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året.    

# Datum: Måndag den 25 mars 2024 

# Tid: 17.00-18.30 

# Plats: Digitalt via zoom  https://us02web.zoom.us/j/83210381359

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i Danscentrum Stockholm. Ansökan om medlemskap hittar du på hemsidan www.danscentrumstockholm.se  Medlemskapsfakturor för 2024 skickas ut till nyligen beviljade och redan befintliga medlemmar under februari månad och ska vara betalad innan årsmötet för att du ska få använda din rösträtt.  

Årsmöteshandlingar  

Alla handlingar till årsmötet – exempelvis verksamhetsberättelse, bokslut, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2024 samt inkomna eventuella motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på Danscentrum Stockholms hemsida www.danscentrumstockholm.se senast den 11 mars 2024.  

Här hittar ni möteshandlingarna!

Vi uppskattar om du anmäler/osar ditt deltagande till årsmötet, så vi kan skicka länk till mötet direkt till dej. Du kan också anmäla om du har särskilda behov som exempelvis översättning till engelska. OSA till tove@dcsthlm.se och märk mejlet ’årsmöte’.   

Dagordning Danscentrum Stockholm Årsmöte  

§ 1  Årsmötets öppnande   

§ 2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst   

§ 3 Fastställande av    

• röstlängd 

• dagordning   

§ 4 Val av     

• mötesordförande      

• sekreterare       

• justerare      

• rösträknare   

§ 5 Föreningens årsberättelse      

• verksamhetsberättelse      

• årsredovisning    

§ 6 Revisorns berättelse   

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser   

§ 8 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024   

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter  

§ 10 Propositioner    

§ 11 Motioner   

§ 12 Stadgeändringar   

§ 13 Val av:      

• ordförande      

• övriga ordinarie styrelseledamöter      

• suppleanter      

• revisor      

• valberedning   

§ 14 Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter samt ersättningspolicys relaterade till Danscentrums valberedning    

§ 15 Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums årsmöte   

§ 16 Nomineringar till styrelsen för Danscentrums Sverige (riksorganisation)   

§ 17 Övriga frågor – ej beslutsfrågor   

§ 18 Mötet avslutas

Dela detta evenemang

bottom of page