Covid-19, Information kring bidrag och stödpaket

Covid-19, Information kring bidrag och stödpaket

// Aktuellt: 🚨 Har krisstöden nått dig? 🚨

Vi uppmanar alla Danscentrums medlemmar och övriga fria aktörer inom dans och koreografifältet att bidra med information om hur du påverkats av den rådande krisen av COVID-19.

Ditt bidrag är avgörande för det omfattande arbete som bedrivs för att lyfta dansens villkor och överlevnad. Tack för att du tar dig tid att svara! Sprid gärna till kollegor!
Svaren kommer att sammanställas av Danscentrum och kommuniceras direkt till tjänstemän, kommuner, regioner, politiker och kulturdepartementet

// 24:e April, 2020

Principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen.

Stöd kan ges till fria och privata kulturaktörer som har intäktsbortfall eller merkostnader på grund av att evenemang har ställts in med anledning av covid-19.

Statens kulturråd ska enligt beslut fördela 370 mnkr till företag och organisationer som förlorat intäkter och fått ökade kostnader för arrangemang som ställts in med anledning av coronapandemin fram till den 31 maj. Arrangörerna kan få kompensation med högst 75 % upp till 1 mnkr och därutöver 50 % av förlusterna upp till maxbeloppet 10 mnkr.

Konstnärsnämnden ska fördela 70 mnkr till enskilda kulturskapare.
Krisstipendiet kommer att kunna sökas från tisdag den 28 april klockan 10.00 via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem.
FAQ: http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24175

Kulturrådets ansökningsomgång för deras stödpengar öppnar upp den 28 april. Beslut om stöd beräknas kunna tas i mitten av juni. Kulturrådet planerar tre webbinarier med start den 30 april för att informera om stödet och svara på frågor. Det första är på torsdagen den 30 april kl. 14.00–14.50. Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef för scen, musik, bild, form och regional samverkan, och Greta von Rosen Stövind, jurist, berättar om det nya stödpaketet som fördelas av Kulturrådet.
Läs mer om det på Kulturrådets webbplats.
https://www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-om-stodpaketet-till-kultur/

// 17:e April, 2020

Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Därför har kulturnämnden beslutat om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor.

Ansökan är öppen till 29 april 2020. Beslutet publiceras på kulturförvaltningens webbplats den 28 maj 2020.

Läs mer här

// 3:e April, 2020

Ang stödpaketet om 500 miljoner

Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när förordningen är färdig. Förslaget är att 500 miljoner kronor ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter på kulturområdet.

Kulturrådet arbetar under tiden med att skapa nya processer för bidragsfördelningen när krispaketet är på plats. Vi tittar också på hur avsteg kan göras från våra riktlinjer för att på bästa sätt anpassa vår bidragsgivning efter situationen. Att samordna arbetet med Författarfonden, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera är prioriterat och strukturerade möten pågår.

Läs mer här

// 1:a April, 2020

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer!

Konstnärsnämnden kommer att dela ut totalt runt 100 extra arbetsstipendier. Arbetsstipendierna kommer att fördelas mellan ansökande inom de ordinarie utlysningarna. Nya utlysningar kommer alltså inte göras i dagsläget.

Läs mer här 

// 1:a April, 2020

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer!

Stockholm Stad offentliggjorde den 31 a Mars en plan på att avsätta 20 miljoner kronor för ett stödpaket till kulturen. Detta skulle innebära att såväl pågående som planerade stödomgångar som avser stöd 2020 ställs in och omfördelas till ett stödpaket. Beskedet väckte starka reaktioner.

Läs debattartikeln här

// 26:e Mars 2020: 
Uppdatering ang frågan om det fria dansfältets situation i förhållande till coronavirusets påverkan på branschen.  

På förslag: Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar och delar av det fria dansfältet är. I förslaget finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och en företagsakut till en kostnad på uppemot 40 miljarder. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas under de fyra månaderna. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.
Vi följer utvecklingen av dessa förslag och informerar vidare när vi vet mer!

500 miljoner till kulturen

Kulturen har blivit lovade ett stödpaket om 500 miljoner kronor, vi följer noggrant utvecklingen.  Det vi vet i dagsläget är att insatsen för Kulturen bereds men behöver ytterligare tid innan den kan aktiveras.

Danscentrums enkät
”Meddelande till politiker och kulturministern – Så här berörs det fria dans och koreografifältet av coronaviruset och dess konsekvenser” – Enkät

Vi hade den 25 mars fått in 134 svar och till det vill vi säga stort TACK, det är ett viktigt material för att visa
hur danssektorn drabbas och svaren fungerar även som underlag för möten att framföra behovet av stöd genom. Materialet uppdateras löpande så be gärna fler aktörer inom det fria fältet att fylla i.

Underlaget vi samanställt hittills visar mycket klart hur coronaviruset som samhällskatastrof påverkar den fria danssektorn. Danscentrum har informerat Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturutskottet, Kulturdepartementet, Teaterförbundet och flera Regioner i landet om enkätens resultat och bett om möten. Några möten har redan genomförts men både Konstnärsnämnden och Kulturrådet väntar på besked om Regeringens satsning ”500 miljoner till kulturen”.

Regeringens första stödpaket som syftade till att stötta företag med subventioner till arbetstidsförkortning har enligt
tillväxtverkets kriterier stött på problem inom kultursektorn efter detta inte kan av företag som i huvudsak drivs genom offentligt medel. Det bedrivs påverkansarbete i denna fråga för att se hur/om kriterierna kan tillåta mindre kulturaktörer
som har kombinationer av offentliga medel och arvoden som intäkter.


// 12:e Mars 2020:
För dig som är arbetande dansare och/eller koreograf, vars verksamhet berörs berörs av Covid-19 viruset finns information att ladda ner här -> 

Detta är skrivet den 12:e Mars 2020 kl 14:00 och skall endast ses som tillfällig vägledning i en föränderlig situation.

Information, handlingsplaner och lagstiftning kan komma att ändras. Håll dig själv uppdaterad!

Ladda ner information här


// 12:e Mars 2020: 
KLYS – Genomför analys av påverkan för kulturskapare

// Med anledning av Coronaviruset kommer KLYS nu inrikta sitt arbete på problemen med uteblivna inkomster som frilansande kulturskapare inom alla kulturområden kommer att drabbas av. KLYS har efterfrågat information från medlemsorganisationerna och kommer genomföra en analys av hur stor påverkan för kulturskaparna kommer att bli.

Klys – Facebook nyhet