Årsmöte Danscentrum Riksorganisation

Årsmöte Danscentrum Riksorganisation

Lördagen den 26 maj 2018 är det dags för Riksorganisationen Danscentrums årsmöte.

Årsmötet äger rum i Göteborg hos Danscentrum Väst – Ärlegården, Ärlegatan 3.

Här nedan visas kallelsen och dagorningen för mötet. Dessa kan även laddas ner som PDF-filer.

 

Kallelse till Danscentrums årsmöte

Lördag 26 maj 2018

Plats: Danscentrum Väst – Ärlegården, Ärlegatan 3 i Göteborg

Spårvagnshållplats Mariaplan

Tider/Hållpunkter

12.00 – Lokalen öppnas för drop in och lätt lunch (sallad).

13.00 – Årsmötet öppnar.

14.30 – Årsmötet avslutas.

Kaffe

15.00 – Information om Göteborgs kommande produktionshus för dans.

16.00 – 17.00 Mingel

(Ladda ner Kallelse som PDF)

Dagordning för Danscentrums årsmöte

lördag 26 maj 2018

Plats: Ärlegården, Ärlegatan 3, Göteborg (DC Västs lokaler)

Tid: 13.00 – 14.30 (ungefärlig sluttid, se bifogad kallelse)

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Godkännande av årsmötets utlysning

4. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser

10. Fastställande av fördelningsprinciper

11. Fastställande av verksamhetsplan

12. Fastställande av budget.

13. Fastställande av årsavgifter för medlemskap

14. Behandling av propositioner och motioner

15. Styrelsens förslag till stadgeändringar

16. Styrelsens övriga förslag

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter

18. Val av styrelse

a) ordförande

b) styrelseledamöter

c) suppleanter

d) en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor

d) valberedning

19. Fastställande av ersättningar till styrelsen

20. Årsmötets avslutande

(Ladda ner Dagordning som PDF)