Kallelse till Årsmöte 27 mars kl 17.00

Kallelse till Årsmöte 27 mars kl 17.00

Kallelse till Danscentrum Stockholms Årsmöte
Tisdag 27 mars 2018

Danscentrum Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 27 mars. Årsmötet är Danscentrum Stockholms högsta beslutande organ, och tillfället då medlemmarna har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen under det kommande året.

DATUM: Tisdag 27 mars.
TID: 17.00-19.00
PLATS: Jungfrugatan 7B Stockholm, foajen Lilla studion

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i Danscentrum Stockholm. Ansökan om medlemskap hittar du på hemsidan www.danscentrumstockholm.se

Nominera till styrelsen

På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för Danscentrum Stockholm, vem som ska vara valberedning, samt revisorer för nästkommande år. Om du själv vill kandidera eller vet någon som du tycker skulle vara lämplig att sitta i styrelsen kan du skicka en kort presentation av den du vill nominera och kontaktuppgifter till bergulrika1@gmail.com senast den 5 mars.

Årsmöteshandlingar

Alla handlingar till årsmötet – exempelvis verksamhetsberättelse, bokslut, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2018 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på Danscentrum Stockholms hemsida www.danscentrumstockholm.se senast den 13 mars.

Du behöver inte anmäla dig till årsmötet. Har du däremot särskilda behov som exempelvis översättning till engelska, mejla till tove@dcsthlm.se

Dagordning för årsmötet

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 3 Fastställande av
• röstlängd
• dagordning

§ 4 Val av
• mötesordförande
• sekreterare
• justerare
• rösträknare

§ 5. Föreningens årsberättelse
• verksamhetsberättelse
• årsredovisning

§ 6. Revisorns berättelse

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser

§ 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter

§ 10. Propositioner

§ 11. Motioner

§ 12. Stadgeändringar

§ 13. Val av:
• ordförande
• övriga ordinarie styrelseledamöter
• suppleanter
• revisor
• valberedning

§ 14. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter samt ersättningspolicy.

§ 15. Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums årsmöte/kongress

§ 16. Nomineringar till styrelsen för Danscentrums riksorganisation

§ 17. Övriga frågor som årsmötet beslutat behandla

§ 18 Övriga frågor – ej beslutsfrågor
Danscentrum Stockholms framtida organisation

18. Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar Danscentrum Stockholms styrelse!