Danscentrum Stockholm med anledning av uppropet #tystdansa

Danscentrum Stockholm med anledning av uppropet #tystdansa

Idag vittnar ett stort antal verksamma kvinnor inom dansfältet i ett upprop om övergrepp och oacceptabla arbetsförhållanden. Det är en smärtsam läsning av en verklighet präglad av kränkningar och maktutövning. Berättelser som krävt stort mod att dela med sig av, och där vi är många som nu måste ta ansvar att agera.

Danscentrum Stockholm samlar dansare och koreografer inom det fria fältet. Våra medlemmar verkar i ett dansfält som präglas av otrygga anställningar och knappa ekonomiska resurser. Det är en liten bransch med få arbetstillfällen. Den präglas av informella strukturer, där varje uppdrag är åtråvärt och lojaliteter uppstår, både med individer och verksamheter.

Danscentrum Stockholms uppdrag är att förbättra danskonstnärernas villkor. En viktig del i vår verksamhet är att förmedla arbetstillfällen för dansare och koreografer, men också att dessa uppdrag sker under bra villkor. Uppropet #tystdansa visar att vi måste lägga mer kraft på frågor om arbetsmiljö och trygghet på arbetsplatserna. I det ingår att tydliggöra vem som har ansvar för att övergrepp inte sker. Vi måste också skapa ett samtalsklimat präglat av trygghet istället för den tystnadskultur som idag råder, såväl inom vår egen organisation som utanför. Det är förövaren som ska bära såväl skammen som konsekvenserna av övergreppen, inte den som utsätts.

Våra medlemmar är till största del frilansare och verkar på scener runt om i landet. För att bidra till förändring krävs att vi agerar, både internt inom Danscentrum men även tillsammans med andra organisationer och institutioner. För att säkerställa att frilansarnas och dansarnas situation uppmärksammas har vi från Danscentrum Stockholm inlett ett arbete där vi bjuder in till dialog med såväl fackförbund, arbetsgivarorganisationer, och även de scener i Stockholm som presenterar dans.

Den verklighet som visats genom upprop som #tystdansa, #tystnadtagning, #visjungerut och #närmusikentysnat visar att många inom kultursfären och scenkonsten har ett stort arbete att göra. Ni har anförtrott oss er verklighet, nu är det vårt ansvar att skapa förändring som sätter stopp.

/ Styrelsen med kansli Danscentrum Stockholm

 

Läs några av våra berättelser!